Essentie wijzigingen Aanbestedingswet 2016

30 augustus 2016

De negen meest belangrijke wijzigingen van de Aanbestedingswet zijn hieronder samengevat. De onderstaande tekst is afkomstig van Emeritor.

1 Aanbestedingsprocedure wordt volledig digitaal

Aanbestedingsprocedures moeten volgens het conceptwetsvoorstel digitaal worden uitgevoerd. De aanbestedingstermijnen worden hierdoor verkort en het vermindert de administratieve lasten.

2 Meer flexibiliteit in de aanbestedingsprocedure

Aanbestedende diensten krijgen meer flexibiliteit bij het toepassen van de aanbestedingsprocedures. Zij kunnen daardoor vraag en aanbod beter op elkaar aan laten sluiten en opdrachten efficiënter in de markt zetten.

3 Wijziging systematiek 2B-diensten
Voor de voormalige 2B-diensten gaat het volledige regime van de Aanbestedingswet gelden. 
In de huidige Aanbestedingswet wordt een onderscheid gemaakt tussen 2A- en 2B-diensten. Voor 2B-diensten geldt nu niet de hele wet (het zogenaamde verlichte regime). In het conceptwetsvoorstel bestaan 2B-diensten niet meer. Voor een deel van de 2B-diensten gaat een nieuwe eigen procedure gelden.

4 Eigen procedure voor sociale en andere specifieke diensten
Aanbesteden van sociale en andere specifieke diensten wordt anders ingericht: de nieuwe regelgeving stelt dat aanbesteden van deze diensten alleen verplicht is voor opdrachten boven de € 750.000. Een aankondiging en een gunningsbericht worden verplicht. De Europese Commissie stelt formats voor deze documenten beschikbaar, om aanbesteden eenvoudiger te maken.

Onder sociale en andere specifieke diensten vallen (o.a.) de volgende diensten: 
gezondheidszorg, maatschappelijke diensten, onderwijsvoorzieningen, hotel- en restaurantdiensten, onderzoek en veiligheidsdiensten, gevangenisdiensten, juridische diensten, post, internationale diensten en diensten van een smid.

5 Accepteren Eigen Verklaring verplicht
Het accepteren van de Eigen Verklaring (EV) door de aanbestedende dienst wordt verplicht. Er komt een nieuw Model Eigen Verklaring. Dit model wordt door de Europese Commissie beschikbaar gesteld in een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (beschikbaar via e-Certis). Het uniforme Europese document maakt het voor internationale bedrijven makkelijker om zich in te schrijven voor overheidsopdrachten in een ander land.

6 EMVI als gunningscriterium
Het enige gunningscriterium in de nieuwe richtlijn is EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). EMVI kan ook bepaald worden op basis van de laagste kosteneffectiviteit of de laagste prijs. Gunning op laagste prijs is dus nog steeds mogelijk, maar die gunning moet extra gemotiveerd worden door de aanbestedende dienst.

7 Wijzigingen concessieovereenkomsten
Een concessieovereenkomst is een opdracht waarbij de tegenprestatie voor de uitvoering van het werk of de dienst niet bestaat uit betaling, maar uit het verlenen van een exploitatierecht.

Er komt een Europese publicatieverplichting voor concessies en de nieuwe regelgeving beperkt de looptijd van concessieovereenkomsten tot maximaal vijf jaar. Bij langere looptijden is een extra motivatie nodig, waarin duidelijk wordt dat de concessiehouder meer dan vijf jaar nodig heeft om zijn investering terug te verdienen. De maximale looptijd voorkomt langdurige opdrachten, waardoor organisaties vaker de kans krijgen om zich in te schrijven.

8 Nieuwe procedure: innovatiepartnerschap
Voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten, werken en diensten is een aparte procedure opgesteld: innovatiepartnerschap. Dit partnerschap kan met meerdere ondernemers tegelijk gesloten worden en is bedoeld om innovatie te stimuleren.

9 Correctie van uitsluiting mogelijk
De aanbestedende dienst kan eisen dat inschrijvers in het verleden geen beroepsfouten hebben gemaakt. De nieuwe regelgeving beperkt het aantal jaar dat mag worden teruggekeken tot 3 jaar (in plaats van 4 jaar). Een inschrijver kan volgens de nieuwe regelgeving aantonen dat hij, ondanks beroepsfouten in het verleden, toch betrouwbaar is. Dat is mogelijk op de volgende manieren:

  1. de inschrijver toont aan dat hij een schadevergoeding heeft betaald en/of
  2. heeft meegewerkt aan onderzoeken door de autoriteiten en/of
  3. concrete compliance-maatregelen heeft genomen.

Meer weten?

Ga naar het onderwerp Aanbesteden voor meer achtergrondinformatie.