Rapport monitoring burgerparticipatie 2016

29 augustus 2016

De enquete

Om de twee jaar brengt Prodemos een rapport met monitoring van de voortgang van burgerparticipatie: de Monitor Burgerparticipatie 2016. Het laatste rapport in in juni 2016 verschenen. Aan de hand van enquetes worden de Nederlandse gemeenten bevraagd.

Prodemos is er in de loop der tijd van overtuigd geraakt dat burgerparticipatie niet als een geïsoleerd fenomeen bestudeerd kan worden, maar altijd gerelateerd is aan politieke participatie in de lokale representatieve democratie. De Monitor Burgerparticipatie is daarmee een 'Monitor Participatie in de lokale democratie' geworden. De definitie van participatie is gelijk gebleven: 

‘Burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering waarbij burgers, individueel of georganiseerd, direct of indirect, de kans krijgen om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid’. (Monitor Burgerparticipatie, Peters 2010) 

Prodemos gebruikte een digitale enquete. De respons was 29,7%. 

Eerdere rapporten

Eerdere rapporten die zijn uitgebracht over participatie zijn:

Conclusies

De conclusies van de Monitor Burgerparticipatie kunnen worden samengevat als:

  • Gemeenten investeren in participatie en 70% heeft een 'Verordening burgerinitiatief' 
  • Gemeenten laten burgers meedoen, het hoogste niveau van invloed is raadplegen en adviseren (zie ook ...)
  • Gemeenten informeren via relatief passieve vormen van communicatie
  • In ruim 85% van de gemeenten komen burgers met ideeën en initiatieven naar de gemeente voor ondersteuning. Dit wordt door de gemeenten ondersteund met geld of advies
  • Een werkbezoek is de meest gebruikte methode voor kennismaking tussen burger en politiek.

Kortom, participatie krijgt voet aan de grond. Maar het is nog onwennig voor zowel het bestuur, de politiek en de burgers.