Leidraad Storten 8: Afwerken

1993

Auteur(s): Ministerie van VROM
Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Download

De Leidraad Storten is in 1993 uitgegeven door het Ministerie van VROM. Het doel was om betrokkenen bij stortplaatsen achtergrondinformatie te geven over het ontwerp, beheer, exploitatie en nazorg van een stortplaats conform het toen nieuwe Stortbesluit bodembescherming. De Leidraad Storten bestaat uit 12 hoofdstukken + bijlagen die samen de Leidraad vormen. Alle hoofdstukken en de bijlagen van van de Leidraad Storten staan als losse bestanden (i.v.m. de omvang) op Publicspaceinfo.nl.

Hoofdstuk 8: Afwerken
Noodzaak van opname van de toestand
Nadat het stortcompartiment, of een gedeelte daarvan. is volgestort zal na verloop van tijd de dichte eindafwerking worden aangebracht Deze constructie zal voor zeer lange tijd emissies vanuit de stort moeten voorkomen en zal tevens infiltratie van neerslag zo maximaal mogelijk dienen uit te sluiten Gelet op de vereiste lange levensduur moet de eindafwerking aan de hoogste eisen voldoen.
De opname van de toestand van het volgestorte deel, voordat met de afwerking wordt begonnen. is om twee redenen noodzakelijk:
- bepalen van het moment van eindafwerking Ten eerste moet vastgesteld worden of aan de constructieve eis van een maximale verschilzakking van 20 cm (verticaal) per meter (horizontaal) wordt voldaan Indien op een stort aan deze eisen wordt voldaan. zal de stort, qua processen ineen stabiele en beheersbare fase verkeren,
- toetsen of ontwerpen van de eindafwerkingsconstructie De eindafwerking is de laatste aan te brengen voorziening waarmee de stort in een op lange termijn beheersbare vorm wordt gebracht Dit kan inhouden het aanpassen of aanvullen van bestaande voorzieningen voor het beheersen van water en gas voordat de dichte eindafwerking wordt aangebracht Hierna wordt de op de feitelijke situatie afgestemde dichte eindafwerking aangebracht.
Met de opnamegegevens kunnen een aantal details nader worden uitgewerkt:
- moment van afwerken;
- noodzaak van het aanpassen van bestaande voorzieningen;
- noodzaak van het aanbrengen van aanvullende voorzieningen. - aanpassen van voorzieningen na het aanbrengen van de dichte
eindafwerking zodat de stort uiteindelijk vrij toegankelijk kan zijn,
- basisvoorwaarden voor het ontwerp van de dichte eindafwerking
Als onderdeel van de vergunningaanvraag danwel als vergunningeis. zal veelal een afwerkingsplan voor de stortplaats zijn opgesteld Een dergelijk plan geeft informatie over afwerkvorm, -hoogten en, soms ook over de afwerkconstructie Dit plan moet om de redenen die in de vorige paragraaf zijn genoemd getoetst worden aan de feitelijke situatie in het veld Op basis van de opname kan het plan worden geactualiseerd c.q. aangevuld Als het plan ontbreekt geeft de opname van de toestand informatie die in het afwerkingsplan moet worden meegenomen.
Het afwerkingsplan en de informatie uit de opname van de toestand; moeten uiteindelijk resulteren in een ontwerp waarin de stort dusdanig wordt afgewerkt dat de emissies minimaal en beheersbaar zijn en de stort na afwerking in principe vrij toegankelijk kan zijn Het ontwerp hiervoor wordt tenslotte in een bestek verder uitgewerkt.

Het afwerkingsplan moet daartoe minimaal bevatten:
- vermelding van gehanteerde uitgangspunten, ontwerpnormen, geraadpleegde literatuur en bouwrichtlijnen;
- beschrijving van het ontwerp: dimensionering, toe te passen materialen en uitvoeringsmethoden;
- programma voor kwaliteitsborging.
In het plan zal ook aandacht besteed moeten worden aan de opzet van een programma voor controle en nazorg, met daarin opgenomen de herstelmogelijkheden bij storingen of gebreken. Hiervoor is in hoofdstuk 10 een overzicht opgenomen.

Instantie Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Auteur Ministerie van VROM
Soort instantie Ministerie
Datum 1993
Publicatienr. VROM 93220/h/7-93 11657/157
ISBN
Trefwoorden Afval(stof), Beleid, Bodembescherming, Isoleren, beheersen en controleren, Storten, Stortplaats

Terug naar bibliotheek