Leidraad Storten 5: Milieu-effectrapportage

1993

Auteur(s): Ministerie van VROM
Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Download

De Leidraad Storten is in 1993 uitgegeven door het Ministerie van VROM. Het doel was om betrokkenen bij stortplaatsen achtergrondinformatie te geven over het ontwerp, beheer, exploitatie en nazorg van een stortplaats conform het toen nieuwe Stortbesluit bodembescherming. De Leidraad Storten bestaat uit 12 hoofdstukken + bijlagen die samen de Leidraad vormen. Alle hoofdstukken en de bijlagen van van de Leidraad Storten staan als losse bestanden (i.v.m. de omvang) op Publicspaceinfo.nl.

Hoofstuk 5: Milieu-effectrapportage
In dit hoofdstuk "milieu-effectrapportage" van de Leidraad Storten wordt ingegaan op milieu-effectrapportage en de relatie met het storten van afvalstoffen.
Na een algemene beschouwing over milieu-effectrapportage (m.e.r.) en de daarbij betrokken partijen zal nader worden ingegaan op milieu-effectrapportage voor de locatiekeuze van een stortplaats (locatiekeuzem.e.r.) en voor de vergunningverlening (inrichtings-m.e.r.).
Dit hoofdstuk is met name gericht op initiatiefnemers welke bij de planning van (de uitbreiding van) een stortplaats met milieu-effectrapportage te maken krijgen. Daarnaast kan dit hoofdstuk het bevoegd gezag en belangstellenden een globaal inzicht verschaffen in milieu-effectrapportage. Uitgebreidere informatie is te vinden in de "Handleiding milieu-effectrapportage". Daarbij moet aangetekend worden dat april 1992 een aanpassing van het Besluit Milieu-effectrapportage heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de richtlijn van de Europese Gemeenschap inzake milieu-effectrapportage. Eén van de consequenties daarvan is dat het be- of verwerken van chemische afvalstoffen in oprichtingssituaties zonder drempel m.e.r.-plichtig is geworden.
Dergelijke informatie is nog niet verwerkt in de Handleiding. Overigens zal er eind 1993 een geheel nieuwe Handleiding verschijnen, mede naar aanleiding van de algehele herziening van het Besluit milieu-effectrapportage. welke eind 1993 zijn beslag krijgt.
In het als achtergronddocument bij deze Leidraad Storten opgestelde document "Handreiking m.e.r. voor stortplaatsen" wordt uitgebreid ingegaan op richtlijnen voor de inhoud van een milieu-effectrapport (MER). Dit document geeft initiatiefnemers en het bevoegd gezag een beeld van de eisen welke in het algemeen gesteld worden aan de inhoud van een MER voor de aanleg of uitbreiding van een stortplaats.

Instantie Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Auteur Ministerie van VROM
Soort instantie Ministerie
Datum 1993
Publicatienr. VROM 93220/h/7-93 11657/157
ISBN
Trefwoorden Afval(stof), Beleid, Leidraad, Milieueffectrapport, Storten, Stortplaats

Terug naar bibliotheek