Leidraad Storten 4: Locatiekeuze

1993

Auteur(s): Ministerie van VROM
Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Download

De Leidraad Storten is in 1993 uitgegeven door het Ministerie van VROM. Het doel was om betrokkenen bij stortplaatsen achtergrondinformatie te geven over het ontwerp, beheer, exploitatie en nazorg van een stortplaats conform het toen nieuwe Stortbesluit bodembescherming. De Leidraad Storten bestaat uit 12 hoofdstukken + bijlagen die samen de Leidraad vormen. Alle hoofdstukken en de bijlagen van van de Leidraad Storten staan als losse bestanden (i.v.m. de omvang) op Publicspaceinfo.nl.

Hoofdstuk 4: Locatiekeuze
Hoewel in de toekomst minder afval gestort zal gaan worden en meer afval verbrand en hergebruikt, zal er behoefte blijven bestaan aan nieuwe stortplaatsen. (Zie hiervoor de scenario's in de Nationale Milieuverkenning 199() - 2010 van liet R1VM en het Tienjarenprogramma Afval 1992 - 2002 an het Afval Overleg Orgaan).
liet zoeken naar geschikte locaties voor stortplaatsen zal dus ook in de toekomst actueel blijven.
In dit hoofdstuk zal aan de orde komen:
- wat men onder locatiekeuze verstaat;
- wanneer locatiekeuze aan de orde is;
- waarom een dergelijk locatiekeuzeproces belangrijk is;
- hoe locatiekeuze inhoudelijk, methodisch en procedureel plaatsvindt.

In paragraaf 4.2 zullen de drie eerst genoemde aspecten (wat. wanneer. waarom) aan de orde komen. Paragraaf 4.3 gaat vervolgens in op het locatiekeuzeproces. De eerste subparagraaf schetst de voor locatiekeuze richtinggevende plankaders en de locatiecriteria die daaruit afgeleid kunnen worden. De tweede subparagraaf geeft weer op welke wijze de criteria toegepast kunnen worden om tot locatiekeuze te komen. De laatste subparagraaf van 4.3 vermeldt de juridische procedures volgens welke locatiekeuze tot stand komt. Tot slot wordt in paragraaf 4.4 de geraadpleegde literatuur opgesomd.
Locatiekeuze vindt niet alleen vanuit planologisch oogpunt plaats, maar ook vanuit organisatorisch oogpunt. Deze "doelmatigheidstoets" vindt plaats in het provinciaal milieubeleidsplan (voorheen het afvalstoffenplan. PAP). Dit plan dient voor deze aspecten de m.e.r.-procedure te doorlopen. De specifieke aspecten van milieu-effect-rapportage worden in hoofdstuk 5 van deze Leidraad besproken.
Enige basiskennis omtrent juridische en beleidsaspecten is in de voorgaande hoofdstukken opgenomen.

Instantie Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Auteur Ministerie van VROM
Soort instantie Ministerie
Datum 1993
Publicatienr. VROM 93220/h/7-93 11657/157
ISBN
Trefwoorden Afval(stof), Beleid, Leidraad, Locatiekeuze, Storten, Stortplaats

Terug naar bibliotheek