Leidraad Storten 1: Verantwoording

1993

Auteur(s): Ministerie van VROM
Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Download

De Leidraad Storten is in 1993 uitgegeven door het Ministerie van VROM. Het doel was om betrokkenen bij stortplaatsen achtergrondinformatie te geven over het ontwerp, beheer, exploitatie en nazorg van een stortplaats conform het toen nieuwe Stortbesluit bodembescherming. De Leidraad Storten bestaat uit 12 hoofdstukken + bijlagen die samen de Leidraad vormen. Alle hoofdstukken en de bijlagen van van de Leidraad Storten staan als losse bestanden (i.v.m. de omvang) op Publicspaceinfo.nl.

Hoofdstuk 1: Waarom een "Leidraad Storten"?
In het midden van de tachtiger jaren zijn richtlijnen en modelvoorschriften opgesteld voor het verwerken van afvalstoffen middels storten. Stortplaatsen die zijn ingericht volgens deze voorschriften worden IBC-stortplaatsen genoemd.
Sinds deze periode zijn zowel de technische als ook de juridische en beleidsmatige ontwikkelingen verder voortgeschreden. Er is een brede ervaring opgedaan met het werken volgens deze IBC-voorschriften.
De voortschrijdende ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de bestaande richtlijnen en voorschriften geactualiseerd en aangevuld moeten worden tot de huidige stand der techniek en conform de huidige beleidslijnen en nieuwe wet- en regelgeving. Dit is vorm gegeven in het Stortbesluit bodembescherming dat op 1 maart 1993 van kracht is geworden. De Wet milieubeheer vervangt sinds 1januari 1993 de afvalstoffenwet.
Een en ander betekent dat bestaande vergunningen voor stortplaatsen voor 1 maart 1995 aangepast moeten worden aan de nieuwe regelgeving.
De "Leidraad Storten" bundelt en ordent daartoe de hoofdlijnen van kennis betreffende het storten van afvalstoffen. Activiteiten, werkmethoden en milieubedreigende facetten zijn verzameld en geven de lezer achtergrondinformatie die faciliterend is bij het ontwerpen en exploiteren van stortplaatsen en vergunningprocedures vergunningaanvraag, vergunningverlening, bezwaarprocedures, ontwerp, inrichting en handhaving.
Voor meer gedetailleerde gegevens wordt aangegeven waar men dit kan vinden. Hiermee wordt de Leidraad voor de betrokkenen een richtinggevend middel.

Doelgroepen en hoe zij de Leidraad kunnen hanteren
Hierboven werd al opgemerkt dat de Leidraad bedoeld is om de informatie inzake storten te bundelen voor bij het storten van afvalstoffen betrokkenen. Deze doelgroep kan in een aantal categorieën worden opgedeeld met elk een eigen wijze waarop men de Leidraad kan gebruiken.
Exploitanten en vergunninghouders: de te bezigen werkwijzen en in te zetten materialen en machines zijn in de Leidraad toegelicht en beschreven. Daarmee wordt een exploitatie bevorderd die gericht is op het voorkomen van belasting van het milieu en het doelmatig verwijderen van afvalstoffen. Een technisch en financieel verantwoorde bedrijfsvoering kan door goed gebruik van de Leidraad worden opgebouwd.
De in te dienen aanvraag voor een nieuwe of gewijzigde vergunning kan worden afgestemd op de Modelvoorschriften. Dit resulteert in het snelle afhandelen van de aanvraag en daarmee in het snelle verkrijgen van een op maat gesneden vergunning.

- Exploitanten en Vergunniniverleners: voor het opstellen van een vergunning (Wm. Wvo) dienen talrijke aspecten beschouwd te worden.
Achtergrondinformatie daarvan alsmede modelvergunningvoorschriften worden in de Leidraad gegeven. Het opstellen van de vergunning wordt dan overzichtelijker. De vergunningen zelf worden beter met elkaar vergelijkbaar hetgeen de eenduidigheid bevordert. Omslachtige en tijdrovende bezwarenprocedures kunnen mogelijk worden beperkt.
- Bezwaarmakers: uiteraard biedt de Leidraad ook informatie voor organisaties en burgers die bezwaar willen maken. Het raadplegen van de Leidraad kan in meer gerichte bezwaarschriften resulteren.
- Beoordelers van bezwaar en beroep: diegenen die in bezwaar- en beroepsprocedures een oordeel moeten uitspreken kunnen in de Leidraad informatie vinden over onder andere de laatste stand der. techniek.
- Ontwerpers: in de ontwerpfase kan reeds worden afgestemd op de Modelvoorschriften. Aanpassingen tijdens of na de vergunningverlening kunnen daarmee (grotendeels) worden ondervangen. Verder kan men met de ontwerp-richtlijnen die in de Leidraad zijn beschreven rekening houden hetgeen de kwaliteit van de ontwerpen op een verantwoord milieuhygiënisch en technisch niveau houdt.
- Toezichthouders en controleurs: naleving van de verleende vergunning kan onder andere worden getoetst (door vergunningverlener en/of directievoerder) aan de hand van de in de Leidraad en Modelvergunningvoorschriften voorgestelde werkwijzen en materialen.
Dit betekent dat gerichte controles plaats kunnen vinden en dat voor geconstateerde afwijkingen gerichte maatregelen aangegeven kunnen worden.
- Beleidsvorrners: de Leidraad geeft de kaders aan van wat de milieuhygiënische en technische aspecten van het storten van afval. Nadelen en onzekerheden worden toegelicht. Dit maakt de Leidraad geschikt als basismateriaal voor beleidsonderbouwing inzake afvalverwijdering.
Elke gebruikersgroep zal op een eigen wijze gebruik maken van de Leidraad. Dit wordt weerspiegeld in de opzet van de Leidraad.
Opzet van de Leidraad
De Leidraad volgt de lijn die men dient te volgen om te komen tot de daadwerkelijke inrichting van de stortplaats. Dat wil zeggen: eerst bestudering van het juridisch en beleidsmatig kader. Daarna locatiekeuze en MER-procedure. Vervolgens wordt de inrichting van de stortplaats beschreven. De aandachtspunten voor de exploitatie, afwerking en nazorg worden daarna behandeld.
Deze thema's zijn elk in afzonderlijke hoofdstukken behandeld. Deze hoofdstukken zijn allen afzonderlijk van elkaar te lezen.
De Leidraad is dus ingedeeld in hoofdonderwerpen. Per hoofdonderwerp zijn deelthema's weer elk afzonderlijk beschreven.
Deze opzet is erop gericht dat de gebruiker de benodigde basisinformatie snel en gericht kan vinden en ook voor het vinden van dieper gaande informatie gericht wordt geïnformeerd.
Voor deze vormgeving is eveneens gekozen om nieuwe ontwikkelingen snel in de Leidraad op te kunnen nemen en daarmee de Leidraad up to date te houden.

Status van de Leidraad
De Leidraad vormt de bundeling van basis-informatie over het verwerken van afval door middel van storten. Hiermee beoogt de Leidraad niet dwingend en uitputtend te zijn maar wel richtinggevend voor de gebruikers.
Een integrale benadering staat hierbij voorop. Afstemming met de overige beleidsterreinen gerelateerd aan storten is daardoor beter mogelijk.
De Model-vergunningvoorschriften vormen een uitwerking van de huidige wet- en regelgeving en de informatie van de Leidraad.

Instantie Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Auteur Ministerie van VROM
Soort instantie Ministerie
Datum 1993
Publicatienr. VROM 93220/h/7-93 11657/157
ISBN
Trefwoorden Afval(stof), Leidraad, Stortplaats, Verantwoording

Terug naar bibliotheek