Eindrapport Evaluatie Praktijkproef Amsterdam IN CAR – Perceel evenementen Verkeer

5 maart 2016

Auteur(s): Eline Jonkers, Isabel Wilmink, Alexander Jöbsis, Tamara Djukic, Ernst Jan van Ark, Marco Duijnisveld, Ronald Haanstra
Instantie: TNO Bekijk Download

Achtergrond
De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een grootschalige test waarin innovatieve technieken gebruikt worden met als doel het verminderen van de files in de regio Amsterdam. In fase 1 van de Praktijkproef zijn systemen langs de weg en in de auto afzonderlijk getest. De proef met bestaande wegkantsystemen (meetlussen, toeritdoseerinstallaties en verkeersregelinstallaties) is uitgevoerd in 2014 en betrof gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement. De evaluatieresultaten hiervan zijn te vinden in [Arcadis, 2015].
Het voorliggende rapport betreft de andere proef in fase 1, met een ‘in-car’ dienst die reis- en routeadvies biedt in het voertuig. Dit rapport geeft de resultaten van de evaluatie van de door het Amsterdam onderweg Consortium aangeboden dienst . Amsterdam onderweg (AO) ontwikkelde hiervoor twee smartphone apps: Superroute voor regulier verkeer, Super P-route voor evenementenverkeer. De in-car proef bestaat uit twee percelen: Regulier verkeer en Evenementen. Dit rapport betreft het perceel Evenementenverkeer; voor de effectrapportage van het perceel Regulier wordt verwezen naar [Wilmink et al., 2016]. De evenementen waarvoor Super P-route is ingezet betreffen een beurs in de RAI (Horecava), en een aantal concerten (Queen, Paul Simon & Sting, De Toppers, Paul McCartney en The Who, in het Arenapoortgebied). Voor SAIL Amsterdam 2015 is een speciale versie van de Superroute app ingezet, waarin ook P+R- en OV-informatie werd aangeboden.
De apps van het Amsterdam onderweg consortium zijn eind 2014 in de Appstore en de Google Playstore aangeboden, en zullen nog tot eind 2015 beschikbaar zijn. De evaluatie van de dienst wordt uitgevoerd voor de evenementen die onderdeel vormden van het perceel Evenementen. De resultaten van de evaluatie zijn
vastgelegd in dit rapport: het effectrapport. De evaluatie is opgezet aan de hand van de Leidraad evaluaties benutting [Wilmink et al., 2011] en de Evaluatiemethodiek benutten [MuConsult, 2010]; de Leidraad is gebaseerd op de Europese FESTA -methodiek [FESTA consortium, 2008]. De evaluatie heeft de opzet zoals deze is uiteengezet in het evaluatieplan [Wilmink et al., 2014] gevolgd.

Doelen van de (evaluatie van de) proef
Het hoofddoel van de PraktijkProef Amsterdam (PPA) is om te onderzoeken dat met in-car informatiediensten aan weggebruikers een reductie in vertraging en meer betrouwbare reistijden worden gerealiseerd. (Met ‘in-car’ wordt hier feitelijk “niet- wegkant” bedoeld.) Een nevendoel is om zoveel mogelijk van de proef te leren, vooral voor wat betreft de samenwerking tussen markt en overheid en gedrag van de gebruikers.
De evaluatie moet inzicht geven in mogelijke effecten van in-car informatiediensten, zoals de verkeerskundige effecten, effecten op het gedrag van gebruikers van de dienst en technische aspecten. Ook wordt de samenwerking met de wegbeheerders geëvalueerd, omdat de dienst ook inspanningen van hen vergt.
In de evaluatie wordt gekeken naar het effect van de dienst (doelbereiking), de oorzaak van het effect (doeltreffendheid) en kosteneffectiviteit (doelmatigheid). In de evaluatie wordt rekening gehouden met de invloed van externe factoren, zoals weersomstandigheden en grote incidenten.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de Amsterdam onderweg-dienst. Hoofdstuk 3 beschrijft kort de aanpak van de evaluatie (die uitgebreider is beschreven in het evaluatieplan [Wilmink et al., 2014]). In hoofdstuk 4 worden de gevonden effecten op een rij gezet: gebruik van de app, opvolging van de adviezen, feedback van de deelnemers op de app (gebruikersgemak, gedragsveranderingen), reisgedrag van deelnemers, de verkeersafwikkeling voor en tijdens de proef, verwachte neveneffecten, technische en organisatorische aspecten, en een overzicht van de kosten en baten. In hoofdstuk 5 worden alle effecten tezamen beschouwd om een oordeel te geven over de impact van de Amsterdam onderweg-dienst. Hoofdstuk 6 sluit het effectrapport af met conclusies en aanbevelingen en hoofdstuk 7 bevat de referenties.
Aan het einde van de rapportage is nog een bijlage toegevoegd: In Hoofdstuk 8 staat een beschouwing van de kwaliteit van de reistijdvoorspeller die wordt gebruikt voor de dienst.

Instantie TNO
Auteur Eline Jonkers, Isabel Wilmink, Alexander Jöbsis, Tamara Djukic, Ernst Jan van Ark, Marco Duijnisveld, Ronald Haanstra
Soort instantie Onderzoeksinstituut
Datum 5 maart 2016
Publicatienr. TNO 2016 R10043
ISBN
Trefwoorden App, Evenement, File, Onderzoek, Verkeer

Terug naar bibliotheek