Effectmeting milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht

25 maart 2016

Auteur(s): Arjan Eijk, Marita Voogt
Instantie: TNO Bekijk Download

Achtergrond en doelstelling
Luchtverontreiniging heeft, met name in de stedelijke omgeving, een belangrijke invloed op de gezondheid van de bevolking. In de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de Europese commissie daarom grenswaarden voor concentraties van o.a. deeltjes (PM10) en NO2 vastgesteld, als een eerste stap in het terugdringen van de luchtvervuiling. In 2009 voldeed Nederland nog niet aan deze eisen en heeft de EU Nederland uitstel verleend om de grenswaarden te halen. Sinds 2011 moet voldaan worden voldaan aan de eisen voor PM10, vanaf 2015 aan die voor NO2. Aangezien het wegverkeer in belangrijke mate bijdraagt aan de (lokale) luchtverontreiniging, hebben veel steden daarom maatregelen geïntroduceerd om deze verkeersemissies versneld terug te dringen.
De luchtkwaliteit in de gemeente Utrecht is, mede door het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht, de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. Toch is onzeker of op alle locaties in de stad op tijd aan de Europese luchtkwaliteitsnormen kan worden voldaan. In 2012/2013 is daarom onderzocht welke aanvullende maatregelen getroffen konden worden om de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van de inwoners verder te verbeteren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een aanvullend maatregelenpakket waarvan de milieuzone voor personen- en bestelverkeer een onderdeel vormt. Vanaf 1 januari 2015 wordt het meest vervuilende (oudere) deel van het personen- en bestelverkeer uit de milieuzone geweerd om zo versneld de uitstoot van NOx en met name fijnstof terug te dringen. Diesel personen- en diesel bestelvoertuigen (categorie N1) met een datum eerste toelating (DET) van vóór 1 januari 2001 worden niet meer in deze zone toegelaten.
De gemeente Utrecht heeft TNO opdracht gegeven het effect van de maatregel milieuzone personen- en bestelverkeer te onderzoeken. Dit rapport beschrijft de aanpak, de resultaten en de conclusies van het uitgevoerde onderzoek.

Instantie TNO
Auteur Arjan Eijk, Marita Voogt
Soort instantie Onderzoeksinstituut
Datum 25 maart 2016
Publicatienr. TNO 2016 R10230
ISBN
Trefwoorden Beleid, CO2, Duurzaam(heid), Emissie, Fijnstof, Gezondheid, Luchtkwaliteit, Milieu, Milieuzone, Monitoring, Verkeer

Terug naar bibliotheek