Beheerplan openbare ruimte woonwijken & dorpscentra 2015-2018

2015

Auteur(s): Gemeente Westland
Instantie: Gemeente Westland Bekijk Download

Het gemeentebestuur is belast met de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (art. 108 Gemeentewet). De uitoefening van een bevoegdheid wordt, kort gezegd, bepaald door een daar aan ten grondslag liggende wettelijke regel. De bevoegdheid moet worden uitgeoefend conform deze grond- slag en de daarin opgenomen procedures.
Als beheerder van de openbare ruimte heeft de gemeente een algemene zorgplicht voor het handhaven en bevorderen van de veiligheid in de openbare ruimte. Deze zorgplicht heeft betrekking op veel aspecten en volgt uit art 6:174 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en aanvullende jurisprudentie. Gezorgd dient te worden voor een veilige en duurzaam ingerichte openbare ruimte. Hiertoe en ten behoeve van een adequaat beheer van haar kapitaalgoederen dient de gemeente (op basis van het Besluit Begroting en Verant- woording (BBV)) meerjarenprogramma’s en beheerplannen op te stellen.
Om hier invulling aan te geven heeft de gemeente Westland beheerplannen opgesteld waarmee het integraal beheer verder wordt vorm gegeven. In deze beheerplannen worden accenten gelegd
door het benoemen van kernwaarden. Deze kernwaarden zijn een nadere invulling van de richting zoals verwoord in het College Werkprogramma (CWP) ‘Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen’.
De gemeente heeft gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, wat resulteert
in vijf beheerplannen. Van de vijf beheerplannen zijn er drie gebiedsgericht en twee civieltechnisch van aard. De beheer- plannen gelden voor de periode 2015 tot en met 2018.

Gebiedsgerichte beheerplannen:
1. Woonwijken & Dorpscentra
2. Bedrijventerreinen
3. Recreatiegebieden & Begraafplaatsen

Civieltechnische beheerplannen:
4. Wegen
5. Waterhuishouding
De samenhang tussen de gebiedsgerichte en civieltechnische beheerplannen is schematisch weergegeven in Figuur 1a. De samenhang betekent bijvoorbeeld dat het beheer en onderhoud van woonwijken en dorpscentra direct invloed heeft op het beheer en onderhoud van wegen en vice versa.
Deze vijf beheerplannen vormen samen het kader waarbinnen de gemeente uit- voeringsprogramma’s opstelt. Met behulp van Programmatisch Beheer en Onderhoud en binnen de financiële kaders worden de werkzaamheden in de openbare ruimte gepland en uitgevoerd. De gemeente pakt zodoende het beheer en onderhoud van
de openbare ruimte gebiedsgericht en integraal op, waar mogelijk samen met haar partners in de buitenruimte.

Instantie Gemeente Westland
Auteur Gemeente Westland
Soort instantie Gemeente
Datum 2015
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Beheer, Beheerplan, Beleid, Dorp, Gemeente, Woonwijk

Terug naar bibliotheek