Aanbestedingsreglement Werken 2016

2016

Auteur(s): Ministerie van Economische Zaken
Instantie: Ministerie van Economische Zaken Bekijk

Algemeen
Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) beschrijft de procedures voor het aanbesteden van opdrachten voor werken. Op grond van de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit is een aanbestedende dienst verplicht om het ARW 2016 toe te passen voor overheidsopdrachten voor werken onder de Europese drempelwaarden volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. Dit geldt alleen voor aanbestedende diensten in de zin van de Aanbestedingswet en niet voor andere aanbesteders (zie ook paragraaf 4.3 van de algemene toelichting). Aanbestedende diensten zijn vrij om het ARW 2016 te gebruiken bij opdrachten voor opdrachten voor leveringen en diensten. Aanbestedende diensten zijn bovendien vrij om het ARW 2016 te gebruiken bij opdrachten boven de Europese drempelwaarden.
Voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden geldt vanaf 1 juli 2017 de verplichting bij om de gehele procedure digitaal te laten verlopen. Voor die datum kan de aanbesteder afwijken van de bepaling in het eerste lid van de artikelen 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 8.2, 9.3, 10.3, 12.2, 13.2, 14.2 en 15.2, zonder verplichting om deze afwijking te motiveren in de aanbestedingsstukken.

Deel I Aanbestedingsreglement
Deel I van het ARW 2016 bevat het eigenlijke reglement. Elke aanbestedingsprocedure is geheel uitgeschreven en kan onafhankelijk van de andere procedures worden geraadpleegd. De procedures zijn opgemaakt in kolommen waarin de artikelnummers, de artikelteksten voor de Europese aanbesteding en de artikelteksten voor de nationale aanbesteding zijn opgenomen. Indien zowel in de Europese als de nationale kolom tekst is opgenomen, is deze tekst gelijkluidend. Indien een artikel geldt voor alleen de Europese of alleen de nationale aanbesteding, vermeldt het artikel: ‘bij de Europese aanbesteding’ respectievelijk
‘bij de nationale aanbesteding’. Door de gehanteerde methode is elke procedure, zonder verwijzing over en weer, leesbaar door alle artikelen in één kolom te volgen. De verschillen tussen de Europese en nationale procedure worden in een oogopslag duidelijk door het ontbreken of verspringen van artikelen van gelijke strekking in één van beide kolommen. Relevante voorschriften uit de Gids Proportionaliteit zijn in de kantlijn bij de betreffende artikelen aangeduid met 'GP' gevolgd door het nummer van het voorschrift.

Deel II Modellen
In deel II zijn enkele modellen opgenomen. Het gaat om het model voor de ‘Verklaring omtrent rechtmatigheid inschrijving' (model K) en om voorbeeld modellen voor het inschrijvingsbiljet (model G) en het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen (model H). Er is voor gekozen om de formulieraanduiding (G, H, K) van het ARW 2012 te handhaven. In het ARW 2016 zijn geen aankondigingsformulieren opgenomen. Deze formulieren zijn te benaderen via het elektronisch systeem voor aanbestedingen.

Deel III Algemene toelichting
In deel III is een algemene toelichting opgenomen waarin wordt ingegaan op het juridisch kader en de opzet van het ARW 2016 en waarin de verschillende aanbestedingsprocedures en enkele inhoudelijke thema's worden toegelicht.

Deel IV Artikelsgewijze toelichting
In deel IV is een toelichting op het gebruik van en de overwegingen bij de artikelen opgenomen. De toelichting is opgezet per onderwerp, waarbij een verwijzing is opgenomen naar de van toepassing zijnde artikelen in de verschillende procedures. Klik in de elektronische versie van dit document op de artikelnummers om van tekst naar toelichting te gaan en vice versa.

Instantie Ministerie van Economische Zaken
Auteur Ministerie van Economische Zaken
Soort instantie Ministerie
Datum 2016
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Aanbesteden, Beleid, Richtlijn, Wet(geving)

Terug naar bibliotheek