Glyfosaat toegestaan voor particulieren?

8 maart 2016

Particulieren en de Tweede Kamer

Op dit moment mogen particulieren glyfosaat gebruiken voor onkruidbestrijding. Er wordt gewerkt aan een Green Deal voor verkoop van gewasbeschermingsmiddelen aan particulieren. Verwacht wordt dat als particulieren geen glyfosaat meer mogen gebruiken ze andere, ook ongewenste, middelen inzetten. Daarbij moet gedacht worden aan chloor en azijn.

Er is een ontwerp van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zoals het er nu uit ziet zal het verbod voor professioneel gebruik eerder worden ingevoerd dan het verbod voor particulieren. De staatssecretaris geeft in haar brief aan de Tweede Kamer van 16 februari 2016 aan dat het verbod mogelijk eind maart doorgevoerd kan worden. 

Kankerverwekkend

Tegelijkertijd woedt nog de discussie of glyfosaat wel of niet kankerverwekkend is. Het bezwaar dat naar voren wordt gebracht is dat onderzoeksresultaten die aangeven dat glyfosaat wél kankerverwekkend is, niet worden meegenomen bij de beoordeling door de officiële onderzoeksinstanties. 

De European Food Safety Authority (EFSA) heeft besloten dat glyfosaat niet op de lijst van kankerverwekkende stoffen komt (zie EFSA: 'Conclusion on pesticide peer review' (2015)). Dit in tegendeel tot een eerdere uitspraak van WHO’s International Agency for Research on Cancer die glyfosaat ‘potentieel kankerverwekkend’ aanmerkte in 'Glyphosate' (2014).

In een commentaar in 'Nature' wordt uitgelegd waarom IARC en EFSA tot verschillende conclusies komen. De twee organisaties hanteren verschillende uitgangspunten bij de risicobeoordeling. EFSA kijkt naar het risico bij praktijkgebruik volgens de voorschriften (conform de toelating). IARC kijkt in hoeverre een stof kanker kan veroorzaken, ongeacht de omstandigheden en concentraties.

Conclusie

De verschillen in de beoordeling van het risico zullen ongetwijfeld invloed hebben op de besluitvorming in Nederland.