Handreiking Methaanreductie Stortplaatsen

2006

Auteur(s): ir. L. Luning, ir. H. Oonk,ing. A.A.M. Boerboom
Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Bekijk Download

Methaanemissies uit stortplaatsen dragen in belangrijke mate bij aan het broeikase ect. In de afgelopen jaren is de methaanemissie uit stortplaatsen ink gedaald. Dit onder meer dankzij stortgaswinning en -benutting en als gevolg van een daling van het afvalaanbod, met name van het gemakkelijk afbreekbare koolstof. Dit heeft geresulteerd in een emissiedaling van naar schatting 572 kton methaan (12 Mton CO2-equivalenten) in 1990 naar 323 kton methaan (7 Mton CO2-equivalenten) in 2003. Ongeveer de helft van deze emissie komt vrij op stortplaatsen die nog in exploitatie zijn. Voor de periode 2008-2012 zal de emissie voor alle stortplaatsen verder dalen tot rond de 4 Mton CO2-equivalenten. Ter vergelijking: de gepubliceerde totale Nederlandse broeikasgasemissies in 2003 zijn circa 215 Mton CO2-equivalenten.
Hoewel het de goede kant op gaat, vergen de methaanemissies van stortplaatsen toch nog enige aandacht.
In deze handreiking vindt u richtlijnen om deze emissies verder te beperken. Daarbij gaat het in de eerste plaats om gebruikmaking van de zogenaamde ‘beste beschikbare techniek’ (verder BBT) voor stortgaswinningsinstallaties op alle operationele stortplaatsen. Hiermee wordt voldaan aan het Stortbesluit bodembescherming.
Toepassen van BBT is een minimale eis op het gebied van ontwerp en beheer van dergelijke installaties.
Het vaststellen van deze BBT op speci eke locaties is in de praktijk echter complex.
Doel en doelgroep
Deze handreiking bevat richtlijnen en adviezen gericht op de optimalisering van stortgaswinning.
De handreiking is gericht op vergunningverleners en exploitanten; u kunt aan de hand van deze tekst beoordelen of de inrichting en het beheer van de stortgaswinning en -verwerking aan de eisen van het Stortbesluit bodembescherming voldoen. De richtlijnen moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat de stortgaswinning en verwerking is ingericht conform BBT.
De richtlijnen hebben betrekking op stortplaatsen die in gebruik zijn en op nieuw op te richten stortplaatsen, voor zover daar sprake is van voldoende stortgasvorming. Ze hebben dus geen betrekking op stortplaatsen die op grond van artikel 6a, lid 4 van het Stortbesluit bodembescherming geen verplichting tot onttrekking hebben.

Daarnaast bevat de handreiking suggesties voor verdergaande beheersmaatregelen om methaanemissie te beperken. Het gaat om maatregelen zoals bijplaatsen van extra bronnen, methaanemissiereductie in de taluds, extra aandacht voor gasonttrekking tijdens de exploitatie, gas onttrekken van lagere kwaliteit en stimuleren van methaan- oxidatie in de toplaag. Deze maatregelen zijn reeds gedemonstreerd en zijn technisch goed uitvoerbaar.
De vergunningverlener kan samen met de stortplaatsexploitant besluiten om een of meer van deze maatregelen
in te voeren. Hiertoe moet de afweging gemaakt worden tussen de kosten en het verwachte milieurendement
voor de speci eke situatie.
De handreiking sluit aan bij de Evaluatienota Klimaatbeleid; in deze nota staat de eis geformuleerd dat stortplaatsen dienen te voldoen aan de beste beschikbare techniek. Verder is verondersteld dat de lezer bekend
is met het Stortbesluit bodembescherming (laatstelijk gewijzigd op 14 juni 2006, Stb.2006, 308) en de NeR (2006), de Nederlandse emissierichtlijn lucht. Tot slot is ervan uitgegaan dat de lezer toegang heeft tot de Handleiding Stortgaswinning.
opzet van dit document
De opzet van deze handreiking is als volgt:
- Hoofdstuk 2 behandelt de beoordeling van de winbare hoeveelheid stortgas. U vindt er de relevante vragen
waarmee inzicht te verkrijgen is op welke manier de vormings- en winningsprognoses tot stand zijn gekomen.
- In hoofdstuk 3 wordt het ontwerp van de verschillende onderdelen van de installaties voor de onttrekking,
winning en verwerking van stortgas uitgewerkt. Aansluitend worden in hoofdstuk 4 de beheersaspecten daarvan besproken, zoals goede monitoring en eventuele bijsturing. Centraal in deze twee hoofdstukken staat het volgen van BBT.
- Daarnaast treft u in hoofdstuk 5 een beschrijving aan van mogelijke maatregelen die aanvullend zijn op BBT.
- Bijlage 1 geeft aanvullende informatie over stortgaswinning en -benutting.
- In bijlage 2 staat verdere achtergrondinformatie over het juridisch kader van stortgaswinning en -benutting.
- In bijlage 3 zijn een aantal voorbeeldsituaties geschetst waarbij analyses van de kostene ectiviteit van
maatregelen zijn gemaakt, op basis van de verwachte kosten en emissiereducties.
- Tot slot treft u een lijst van de in deze handreiking gebruikte begrippen en een literatuurlijst aan.

Instantie Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Auteur ir. L. Luning, ir. H. Oonk,ing. A.A.M. Boerboom
Soort instantie Ministerie
Datum 2006
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Emissie, Handreiking, Stortplaats

Terug naar bibliotheek